Regulamin serwisu internetowego swarzedz.pracowniapizzy.pl

§1
Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego https://swarzedz.pracowniapizzy.pl (zwanego dalej: Regulaminem) wraz z innymi dokumentami w nimi powołanymi określa warunki jakim podlega korzystanie z Serwisu internetowego prowadzonego przez P.U.KJM KACPER POPŁAWSKI, biuro.kjm24@gmail.com, NIP: 4990628187, (dalej: Dostawca).
 2. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Usług zobowiązuje się zapoznać z Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 3. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez Dostawcę Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 4. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów składających Zamówienie za pomocą Serwisu internetowego.
 5. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie internetowym, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
§2
Definicje.
 1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Dostawcę, towarów określonych w Formularzu Zamówienia. Za prawidłowość i terminowość Dostawy odpowiedzialność ponosi Dostawca.
 2. Dostawca – podmiot, u którego Klient składa zamówienie.
 3. Formularz Zamówienia – informacja dla Klienta, w której Klient widzi:
  1. listę Produktów stanowiących przedmiot Zamówienia;
  2. kwotę Zamówienia;
  3. dostępne formy płatności;
  4. adres, na który ma być dostarczone Zamówienie;
  5. adres lokalu, z którego można odebrać Zamówienie, w przypadku wyboru wariantu odbiór osobisty.
 4. Informacje marketingowe – informacje zawierające treści o charakterze handlowym i/lub marketingowym, które w ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną Dostawca może przesyłać Klientom na podany przez nich adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem powiadomień telefonicznych typu sms/mms.
 5. Klient – osoba fizyczna (w tym konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 6. Lokalizacja - adres lokalu Dostawcy, z którego zostanie dostarczone Zamówienie;
 7. Polityka prywatności – dokument umieszczony w Serwisie zawierający szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych Klientów, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Serwisu.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego w domenie
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Serwis internetowy (Serwis) – strony internetowe Dostawcy za pośrednictwem, których Klient może złożyć Zamówienie lub skorzystać z innych Usług.
 11. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy przez Dostawcę na rzecz Klienta, tj. informowanie Klientów o dostępnych produktach, składanie Zamówień, reklamacji i odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wysyłanie informacji marketingowych za zgodą Klienta.
 12. Zamówienie – czynność prawna dokonywana pomiędzy Dostawcą a Klientem przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego, podczas której Klient wyraża wolę zakupu i Dostawy zamówionego jedzenia zgodnie z ich opisem oraz ceną.
§3
Wymagania techniczne oraz warunki świadczenia Usług
 1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga w szczególności:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
 3. Serwis przeznaczony jest dla osób posiadających zdolność do czynności prawnych.
 4. Zakazane jest korzystanie z Serwisu internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Dostawcy. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Sprzedającego na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 5. W ramach korzystania z Serwisu internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu internetowego lub jej elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu internetowego do celów sprzecznych z jej przeznaczeniem, w tym rozsyłanie niechcianych wiadomości, prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 6. Dostawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności serwisu w całości lub w części jego funkcjonalności, w tym w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w zakresie niezbędnym do tego niezbędnym. Dostawca poinformuje z wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie w Serwisie. Dostawca zastrzega sobie również prawo do zaprzestania świadczenia Usług w razie nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Klienta.
 7. Dostawca umożliwia Klientowi w ramach świadczenia Usług:
  1. zapoznanie się z asortymentem,
  2. złożenie Zamówienia, na co składa się Umowa sprzedaży i Dostawa Zamówienia,
  3. dokonanie płatności za Zamówienie,
  4. składanie reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
  5. przesyłaniu Informacji marketingowych.
 8. Od chwili otrzymania potwierdzenia Zamówienia przez Klienta od Dostawcy następuje zawarcie Umowy sprzedaży.
§4
Przyjmowanie i realizacja Zamówień.
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać i dodać do wirtualnego koszyka produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie przejść do Formularza zamówienia,
  2. podać dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym adres niezbędny do Dostawy Zamówienia oraz adres e-mail na które zostanie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia,
  3. wybrać spośród dostępnych form płatności u Dostawcy, sposób zapłaty za Zamówienie,
  4. zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Dostawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych produktów. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Dostawca potwierdzi jej otrzymanie i realizację.
 3. Klient składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez system informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz weryfikacji poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej, za pośrednictwem danych przekazanych w Formularzu Zamówienia. Dostawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia za podaniem przyczyny, w szczególności w sytuacji:
  1. złożenia przez Klienta Zamówienia z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których Klient nie miał prawa;
  2. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych u Dostawcy uniemożliwiającej realizację Zamówienia;
  3. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania Zamówienia, którego Dostawca nie mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
 5. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację w Serwisie internetowym mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji wybranych Zamówień.
 6. Dostawca potwierdza prawidłowość złożenia Zamówienia poprzez informację wyświetlaną na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient.
 7. Po prawidłowo złożonym Zamówieniu Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania złożenia Zamówienia poprzez wiadomość e-mail i/lub powiadomienie telefoniczne typu sms. Dostawca może odmówić realizacja Zamówienia, w szczególności z przyczyn wskazanych w §4 ust. 2 Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail i/lub powiadomienie telefoniczne typu sms.
 8. Podany czas realizacji Zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji Zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 9. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 15 minut do 3,5 godziny i uzależniony jest od aktualnej ilości zamówień do realizacji oraz dostępności dostawców.
 10. Dostawca nie odpowiada za brak realizacji Zamówienia wynikający z dostarczenia przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych przy składaniu Zamówienia.
 11. Po zrealizowaniu Zamówienia Dostawca zastrzega sobie możliwość przesłania do Klienta wiadomości typu sms zawierającej link umożliwiający Klientowi dokonanie oceny i wystawienie opinii Dostawcy w zakresie dostarczonego Zamówienia.
 12. Dokonanie oceny i wystawienie opinii, o których mowa powyżej nazywane również Badaniem satysfakcji klienta jest dobrowolne, przy czym za dokonanie oceny i wystawienie opinii Klient może otrzymać rabat na następne Zamówienie wykonane u Dostawcy. Wysokość rabatu uzależniona jest od decyzji Dostawcy, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości sms, którą otrzyma w raz linkiem do dokonania oceny i wystawienia opinii.
 13. Nadawcą wiadomości, o której mowa w §4 ust. 10 powyżej jest Dostawca, przy czym Operatorem może być zewnętrzny podmiot świadczący usługi wsparcia i utrzymania wybranych rozwiązań informatycznych Dostawcy.
§5
Płatność.
 1. W ramach Serwisu dostępne są następujące metody płatności za Zamówienie: kartą płatniczą przy odbiorze, szybkie płatności online oraz płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo, niedostępności wybranych systemów płatniczych. Informacja o dostępnych formach płatności wyświetlana jest każdorazowo w Formularzu zamówienia.
 3. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami u danego operatora zewnętrznego tych płatności, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulacjami, o których mowa w zdaniu powyżej przed wykonaniem płatności.
 4. Ceny produktów oferowanych przez Dostawcę zawierają podatek VAT we właściwej obowiązującej stawce.
 5. Ceny produktów nie zawierają kosztów Dostawy. Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Zamówienia, strefy dostawy i ceny Zamówienia. Koszty Dostawyi podawane są w Formularzy Zamówienia. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 6. Dostawca ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
§6
Informacje marketingowe.
 1. W ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną Dostawca może przesyłać na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu Informacje marketingowe.
 2. Dostawca przesyła Informacje marketingowe bezpłatnie do czasu wycofania zgody na otrzymywanie Informacji marketingowych przez Klienta.
 3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach wysyłki Informacji marketingowych stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Dostawcy może stanowić naruszenie prawa.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Informacji marketingowych poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Dostawcy, w którym wyraźnie zostanie wskazane oświadczenie wycofania zgody.
§7
Ochrona danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Dostawca.
 2. Dostawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
§8
Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta
 1. Przed realizacją Zamówienia przez Dostawcę, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednak nie później niż 5 minut od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę, za pośrednictwem połączenia telefonicznego na numer telefonu Lokalizacji. Po tym czasie Zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Dostawca wyrazi na to zgodę.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Dostawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: [ "biuro.kjm24@gmail.com" ].
 3. W sytuacji, kiedy Klient odstąpi od umowy, ale wcześniej dokona zapłaty za pomocą płatności elektronicznych, środki zostaną zwrócone przez Dostawcę w ciągu 72h od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
§9
Reklamacje.
 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym Zamówieniu, Klient poinformuje Dostawcę niezwłocznie o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie do 3 dni licząc od dnia Dostawy.
 2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od uzyskania o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
 3. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres biuro.kjm24@gmail.com.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia Zamówienia, data realizacji Zamówienia, wskazany adres realizacji Zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne Dostawca ma prawo poprosić Klienta o uzupełnienie danych.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail na adres wskazany w samej reklamacji.
§10
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 1. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  4. Mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  5. Mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
§11
Postanowienia końcowe.”
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającym z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:
  1. zmiana przepisów prawa lub wydanie przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu – w zakresie do tego niezbędnym,
  2. konieczność zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym,
  3. konieczność ochrony uzasadnionych interesów Klienta – w zakresie do tego niezbędnym,
  4. wprowadzenie nowych lub rozszerzanie istniejących funkcjonalności Serwisu – w zakresie do tego niezbędnym,
  5. możliwość zaoferowania Klientom korzystniejszych warunków korzystania z Serwisu – w zakresie do tego niezbędnym,
  6. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
  7. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie,
  8. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,
  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy